سوله یو بی ام به رنگ سفید در جلوی ساختمان اداری

سوله یو بی ام چیست؟

سوله یو بی ام یکی از انواع سوله است که امروزه کاربرد زیادی دارد. در واقع سوله دارای سه نوع تیرورقی، سوله خرپایی و سوله یو بی ام می‌باشد.