بچه سوله در ساختار یک سوله آجری رنگ در طبیعت

تعریف بچه سوله و کاربرد آن

بچه سوله (Lean-to Shed) در واقع ابعاد کوچکتری نسبت به سوله داشته و چسبیده به آن قرار دارد. هدف از ساخت این سازه درکنار سوله ایجاد فضای مکمل و یا تفکیک شده برای سوله در کاربردهای مختلف، مخصوصاً در کسب و کارهای مربوط به تولید و کارگاه‌های صنعتی است.    همانطور که میدانیم سوله سازه‌ای است اغلب از جنس فلز ...